Familierecht

Echtscheiding

Als u wilt scheiden, heeft u daar een advocaat voor nodig. Dat is ook het geval indien uw echtgenoot/echtgenote wil scheiden en u het niet eens bent met de voorstellen die zijn/haar advocaat doet om de echtscheiding te regelen.

Als u als echtpaar samen de echtscheiding wilt aanvragen, kan de advocaat u helpen om op een rijtje te zetten welke afspraken gemaakt moeten worden. Afspraken over minderjarige kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De andere afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van uw bezittingen en eventuele schulden of over partneralimentatie kunnen worden opgenomen in een convenant. Aan de rechtbank zal worden verzocht in de echtscheidingsbeschikking de gemaakte afspraken op te nemen.

Alsnog afgeven akten voor overleden kinderen

Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf februari 2019 bij de gemeente verzoeken het kind bij te schrijven in hun BRP (Basisregistratie Personen). Het kind krijgt geen zelfstandige inschrijving in het BRP maar wordt wel vermeld in de BRP van de verzoekende ouders. De naam van het kind zal dan zichtbaar zijn voor de ouders op MijnOverheid.nl en op de uittreksels van het BRP van de ouders. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor alle doodgeboren kinderen, ongeacht de duur van de zwangerschap. Ouders kunnen zelf aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeken tot inschrijving over te gaan; hier heeft u dus geen advocaat voor nodig.

Ouders die in het verleden een kind hebben gekregen dat kort na de geboorte is overleden en waarvoor niet eerder een geboorteakte werd afgegeven, kunnen verzoeken voor dit kind alsnog een geboorte- en overlijdensakte te laten opmaken. Dit verzoek moet via een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. U moet aannemelijk kunnen maken dat uw kind levend werd geboren. Vaak is b.v. nog een geboorteverslag op te vragen bij het ziekenhuis waar het kind werd geboren.  Dit kan ook voor kinderen waarbij de zwangerschap korter was dan 24 weken. Als de rechtbank het verzoek toewijst geeft hij/zij een beschikking af waarin aan de ambtenaar van de burgerlijke stand opdracht wordt gegeven de akten op te maken. De ambtenaar zal drie maanden daarna, als de wettelijke beroepstermijn is verstreken, alsnog een geboorte- en overlijdensakte opmaken.

Andere procedures

Ik kan u ook bijstaan in andere procedures op het gebied van familierecht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kinderalimentatie en partneralimentatie, omgangsregeling, ouderlijk gezag en gerechtelijke vaststelling vaderschap